ยินดีกับผู้สอบผ่านข้อเขียน “นายสิบตำรวจ 2561”
(ประกาศผลสอบ 4 ธันวาคม 2561)
 

ภาค 1
นายณัฏฐชัย  ศรีวิเชียร
นายการุณ  ทำนองดี 
นายปราโมทย์  กรดรัมย์ 
นายจักรินทร์  เอี่ยมมิ  
นายกิตติคุณ  เผือกผ่อง  
นายภาคินัย  เกขุนทด 
นายพงศ์ภัค  ต๊ะปินตา 
นายปิยะนัฐ  มาลัย   
นายเสรี  ทองเหม
นายเกียรติยศ  ผดุงฤกษ์

นายภานุวัฒน์  น้อยวิบล 
นายทรงพล  ภักดิ์สอนิสิทธิ์  
นายสหัสวรรษ  จงไกรจักร 
นายจิรภัทร  วงษ์ลำดวน  
นายธนิสร  ปิ่นขุนทอง 
นายวสันต์  ธัญธนกุล  
นายนันทณัฏฐ์  ชำรัมย์  
 

ภาค 2
นายศตวรรษ  ภูผารัตน์ (สอบได้ลำดับที่  1)
นายธีรธร  ตันยะกุล
นายเขตตะวัน  ศรีพุทโธ 
นายธราธร  ชัยกุลเทวินทร์
นายศิววุธ  ประดิษฐ์ผล 
นายธนพัฒน์  แสงจันทร์  
นายอนุรักษ์  บันที  
นายณรงค์ฤทธิ์  รังยุติธรรม 
นายราชภักดิ์  เวทย์วิทยา 
นายศราวุธ  หมั่นคง 
 

ภาค 3
นายวรพล  วัฒนกุล  
 

ภาค 6
นายชิโนรจน์  โพฐิติกุล 
นายวัชรพล  สร้อยสุวรรณ   
นายกฤษดา  ต๊ะน่าน   
นายธนากร  เพ็งหยวก   
นายพงศธร  วุฒิพรอนันต์   
 

ภาค 7
นายวรชัย  ชุมถนอม   
นายปกรณ์  แก้วแสนเมือง   
นายชาญวิชญ์  แซ่เตาะ 
นายสุภัทร  เล้าเจริญ   
จ.อ. ไชยยศ  รอดเชื้อจีน  
นายชลสิทธิ์  น้อยม่วง  
นายกิตติศักดิ์  ลุ้งใหญ่   
นายธนกร  ฉิมขันธ์   
นายกีรติ  ลี้เกษร   
นายวรพล  สีทาบุตร  
 

ภาค 8
นายธนายุทธ  มีแก้ว   
นายภาณุวัฒน์  ศิวิไล 
นายศิริพงศ์  สอนสม  
 

ภาค 9
นายกิตติวัฒน์  ทางอนันต์ / หาดใหญ่       
นายถิรวิทย์  จรูญแก้ว / หาดใหญ่           
นายธนวัฒน์  แป้นช่วย / หาดใหญ่         
นายเฉลิมพรรษ์  อนงค์           
นายอภิวิชญ์  มีแก้ว / หาดใหญ่           
นายชวานนท์  ช่วยชิต / หาดใหญ่         
นายฮาซัน  ดาราแมอะยี / หาดใหญ่       
นายประเวศ  ยาอีด / หาดใหญ่          
นายเศรษฐกิจ  เพ็งขุนทด          
นายอิมรอน  หมาดสา / หาดใหญ่           
นายศิวกร  พรรณรักษ์ / หาดใหญ่          
นายภัทรพงค์  ขุนฤทธิ์แก้ว           
นายจักรกฤษ  จันทร์ใหม่          
นายอนิรุทธิ์  เรือนสูง / หาดใหญ่           
นายหัสดินทร์  เขียวจีน           
นายอัธศิลป์  คีรีรัตน์ / หาดใหญ่          
นายเจษฎา  พันคำ / หาดใหญ่           
นายรณกฤต  เขียวเจริญ / หาดใหญ่       
 

บช.ตชด.
นสต.1
นายอภิสิทธิ์  จันรอด   
นายปัญญากร  จำปานวน   
นายบรรณวิทิต  บังเมฆ   
นายภูดิท  วรรณสถิต   
นายนราธร  แสงทอง   
นายกษิดิศ  ผลเพิ่ม  
นายปิยพัทธ์  สมยาภักดี   
นายณัชพล  ศรีรังกุล   
นสต.2
นายศักดิ์สกุล  ชิดชัยภูมิ   
นายธนภัทร  สมคำ   
นายนัทธพงศ์  มากคิด   
นายปยุต  วิจิตรลาวัลย์   
นายสกลเกียรติ  มากคิด   
นายอภิชิต  หัวหนองหาร   
นายณัฐกานต์  ทองดำ   
นายวุฒิชัย  รอดเมือง   
นายชยงค์ศักดิ์  เธียรชาติอนันต์   
นายณพดนัย  ปจันทร   
นายภณปณัช  พุ่มอ่ำ   
นายนันทชาติ  มะหานิล   
นายพีระพันธ์  จินตะวาระ   
นายนพพล  พุ่มเอี่ยม   
นายคงกฤต  อุบลรัตน์   
 

บช.น.
นสต.1
นายสิรภพ  โสเกษ   
นายนิธิโรจน์  คำล้นธนิสร์กุล   
นายจักราวุฒิ  นามูล   
นายสุรสิทธิ์  ปรมีศณาภรณ์  
นายกฤติน  คุณะวรรณธร   
นายธนดล  อินทร์น้อย   
นายธนวัฒน์  พุทธเกียรติ   
นายขจรเดช  จอมเดช   
ว่าที่ร้อยตรี วันมงคล  สิงห์ประทานพร   
นายภาวิตเอก  ชาญพิทยกิจ  
นายชนะชล  พุ่มนุ่ม   
นายพิทวัส  รัตนรัตน์   
นายรณภพ  ศรีทองเพ็ชร   
นายดำรงพล  ศรีสุขหวัง  
นายวีรภัทร  ชาชุมวงศ์  
นายธรรพ์ณธร  พวกขุนทด   
นายณัฐดนัย  อินทำนุ   
นายเจษฎา  สุวรรณฉิม   
นายเชษฐา  ทรัพยะประภา   
นายฤทธิชัย  จันทร์เสนา   
นายสิทธิกร  สีดาธรรม   
นายรัชพัสส์  สารักษ์   
นายโกสิยพงษ์  พ้นพาล   
นายณัฐวุฒิ  ภิราษร   
นายกฤษฎา  กุลศรีไทวงษ์   
นายจิรายุทธ  เพราะกรรณ์   
นายวิทวัส  ศรีจันทร์   
นายประสิทธิ์  พุทธรัตนมณี   
นายเนติพงศ์  อัศวเมธานนท์   
นายวัลลภ  ศรีอำพันธ์   
นายภัทรพงศ์  นิธิกุลเศรษฐ์   
นายเดชาพัชร  โคตรอาษา   
นายพิษณุ  เชียงทอง   
นายอนาวิล  ปี่เพราะ   
นายนพเดช  อ้นใจหาญ   
นายณนคร  ประขันธ์   
นายฉัตรชัย  ผุยเพ็ง   
นายพิสิฐศักดิ์  เรือนอินทร์   
นายวีรภัทร์  ดำชู   
นายวรพงษ์  บุญสวัสดิ์   
นายปริญญา  กะบัดทอง   
นายปริญญา  ลุมภักดี   
นายภาคภูมิ  ไกรเพชร   
นายนิติพนฐ์  ศรีภักดิ์   
นายภัทรภณ  วงค์สม  
นายทวีศักดิ์  ก้านทองสิริ  
นายปริญญา  ถิระโคตร   
นายเจษฎากร  ปักโยธา   
นายสุริยา  มาแก้ว   
นายดนุภูมิ  สวัสดิ์รักษ์   
นายอรรถพลวิชญ์  ทวีสิงห์  
นายเมธา  มูกขุนทด   
นายสุขนที  หนูพลกรัง   
นายธนันพสิษฐ์  บุญเอี่ยม   
นายกฤษฎา  อุปมา   
นายเกียรติศักดิ์  นาคสมบูรณ์   
นายวรุณ์  ชู้กระโทก   
นายสุวิจักขณ์  พวังคะพินธุ์   
นายจิรัส  ทบผา   
นายณัฐพล  แก่นจัตุรัส  
นายภาณุพงศ์  ฉายศิริ   
นายภาณุวัฒน์  ฤทธิ์มังกร   
นายชัยวัฒน์  มีแก้ว   
นายพสธร  ว่องวิกย์การ  
นายอภิสิทธิ์  นาควิรัช   
นายวัฒนา  พลายบัว   
นายณัฐพล  มาลาล้ำ  
นายอินทัช  ธัญการ   
นายดลฤทธิ์  โพธิ์ศรี 
นายกิตติภูมิ  ชูจันทร์ 
นายณัฐนนท์  สวนปาน 
นายวัชรพล  ลามี
นายพิเชฐ  ช่วยพนัง  
นายนิธิ  มงคลศรีอริยะ 
นายกิตติวัฒน์  ฤกษ์เสริมสุข  
นายรัตนไชย  ศรีสวัสดิ์  
นายภาณุวัฒน์  เพ็ชรพราว  
นายธนพล  พรหมอินทร์ 
นสต. 2
นายวิริทธิ์พล  นูรี 
นายอรรถนิต  บุญคง 
นายฐิติภูมิ  สมบัติปัน   
นายภัทรดนัย  เพชรกอง   
นายอภิชัย  กอบกู้เงินทอง 
นายอรรถวิทย์  คำอุ่น   
นายนรวิชญ์  แพนุ้ย   
นายปริญญา  สถิตสร   
นสต. 3
นายชัชวาล  เงินกระจ่าง   
นายฉัตรชัย  ชื่นวารี  
นายภูวดินทร์  บัวทอง   
นายสมาธิ  พยัคปาน  
นายกิตติศักดิ์  นุ้นสวี  
บช.น. (เรียกเพิ่ม)
นสต.1

นายรัชมงคล  หล้าก่ำ   
นายกล้าณรงค์  ธนโสม  
นายฐิติณัฐ  รวบรวมวงศ์   
นสต.3
นายอิทธิพล  บุญเอนก   
สาขาโคราช
นายจักรพันธ์  สอนตะขบ
นายศลินพงศ์  สมัยกลาง  
นายณัฐพงศ์  ผลดิลก
นายพลางค์กูล  พาณิชย์นอก
นายวิตติวัฒน์  วรรณสังข์
นายพงษ์ณฤทธิ์  กูบกระโทก
นายธีรเดช  เวียตะนา
นายภควัต  เกยโนนสูง
นายธกฤต  จันทขัมมา
นายกิจจา  พุฒทองพูน
นายภานุพงศ์  เฉื่อยไธสง
นายนนทวัฒน์  คงสวัสดิ์
นายสุกฤษฎิ์  จิตร์โคกกรวด
นายอิสระภาพ  จงเพ็งกลาง
นายณัฐวัฒน์  วัชระรัตนไชย
นายอานันท์  ตากกระโทก
นายธนภัทร  บำรุง
นายสิทธิพงษ์  สมนึก
นายปิยะนันท์  หรีกประโคน

สอบได้แต่ไม่มีชื่อโปรดแจ้ง ID Line: balancetutormoo หรือ โทรศัพท์ 085-192-6599


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.