ส.ต.อ.หญิง  นภารัตน์  ทิศนุ่น

(สอบผ่านข้อเขียน นายร้อยตำรวจภายใน สตม.สายบัญชี ลำดับที่1)

                                                                                                                 

         

ส.ต.อ.ปริเวศน์  สุวรรณเจริญ

(สอบผ่านข้อเขียน นายร้อยตำรวจภายใน สตม. สาย ป้องกันปราบปราม ลำดับที่ 3)

 

 

 

ส.ต.อ.หญิง  เพ็ญระวี  ปิ่นทองคำ

(สอบผ่านข้อเขียน นายร้อยตำรวจภายใน สตม. สายอำนวยการ ลำดับที่ 10)

 

รายชื่อผ่านข้อเขียน นายร้อยตำรวจภายใน (สตม.-อก) 61 (ประกาศผลสอบ 15 ก.พ.62)

สาย ปป. (7 คน)

yes  ส.ต.ท. ปริเวศน์ สุวรรณเจริญ   ลำดับที่ 3        คะแนน 112

yes ส.ต.ท. นำโชค ปวงจันทร์          ลำดับที่ 6        คะแนน 109

yes ส.ต.ท. วณัฐพงศ์ วงศ์พินทุ        ลำดับที่ 9        คะแนน 108

yes ส.ต.ท. อเนกพงศ์ ผกามาศ        ลำดับที่ 29      คะแนน 102

yes ส.ต.ต. ฐิติรัตน์ สีเหมือน             ลำดับที่ 38      คะแนน 100

yes ด.ต. ศักดิ์ชัย แก้วพวง               ลำดับที่ 54      คะแนน 98

yes ด.ต. อภิศักดิ์ สยะนานนท์           ลำดับที่ 57      คะแนน 98

สายบัญชี (1 คน)

yes ส.ต.อ.หญิง นภารัตน์ ทิศนุ่น    ลำดับที่ 1     คะแนน 103

สายอำนวยการ (14 คน)

yes ส.ต.ท.หญิง นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย     ลำดับที่ 3      คะแนน 118

yes ส.ต.ท.หญิง อัญชลี ปฐมนันทกุล        ลำดับที่ 5       คะแนน 116

yes ส.ต.ท.หญิง ธมนวรรณ เพชรกอ         ลำดับที่ 8      คะแนน 115

yes ส.ต.อ.หญิง ปิยะนันท์ ยอดราช            ลำดับที่ 9       คะแนน 114

yes ส.ต.อ.หญิง เพ็ญระวี ปิ่นทองคำ           ลำดับที่ 10    คะแนน 114

yes ส.ต.ท.หญิง นวภัสร์ จิตหาญ                ลำดับที่ 15    คะแนน 112

yes ส.ต.ท.หญิง ภัทราวรินทร์ สายวาริน      ลำดับที่ 16    คะแนน 112

yes ส.ต.อ.หญิง สุนิษา คำภีระ                    ลำดับที่ 18    คะแนน 111

yes ส.ต.ต.ปวรอินทร์ ตาลัย                        ลำดับที่ 20    คะแนน 111

yes ส.ต.ท.หญิง คนธรส เอกวรากร             ลำดับที่ 23    คะแนน 110

 

 

 

 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.