รายชื่อผ่านข้อเขียน นสต.62 (ประกาศผลสอบ 17 ธ.ค.62)

ภาค 1 (23 คน)

นาย ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ ลำดับที่ 21 คะแนน 110

นาย กษิดิ์เดช พนมเสริฐ ลำดับที่ 83 คะแนน 102

นาย เสฏฐวุฒิ จันทร์เพ็ญ ลำดับที่ 142 คะแนน 99

นาย ภูริณัฐ โสดาวัน ลำดับที่ 200 คะแนน 96

นาย อรรถนิต บุญคง ลำดับที่ 209 คะแนน 96

นาย อภิสิทธิ์ วิลัย ลำดับที่ 214 คะแนน 96

นาย ธนภัทร รุ้นสง่า ลำดับที่ 253 คะแนน 94

นาย ธีรศักดิ์ ศรีสาด ลำดับที่ 295 คะแนน 93

นาย พงศ์ภัค ต๊ะปินตา ลำดับที่ 400 คะแนน 91

นาย สุวัฒน์ สุโทสา ลำดับที่ 501 คะแนน 88

นาย พลเดช อินทราราม ลำดับที่ 625 คะแนน 86

นาย ปัณณธร จำปานวน ลำดับที่ 674 คะแนน 85

นาย ธวัชชัย ถานอาจนา ลำดับที่ 700 คะแนน 85

นาย เศรษฐา เรืองเดช ลำดับที่ 701 คะแนน 85

นาย บัณฑิต พิมศรี ลำดับที่ 720 คะแนน 84

นาย วรานนท์ อั้งเจริญ ลำดับที่ 815 คะแนน 83

นาย ก้องกิดากร แย้มนวล ลำดับที่ 836 คะแนน 82

นาย ณัฐภัทร ฤทธิศักดิ์ ลำดับที่ 857 คะแนน 82

นาย อนุรักษ์ เกตุจุฬา ลำดับที่ 864 คะแนน 82

นาย ชัยวุฒิ หาญวิสัย ลำดับที่ 865 คะแนน 82

นาย ปวีณ โคตรโสภา ลำดับที่ 875 คะแนน 82

นาย ณัฐดนัย ศรีฤาชา ลำดับที่ 898 คะแนน 81

นาย ธีรัชต์ ประชาบุตร ลำดับที่ 925 คะแนน 81

ภาค 2 (21 คน)

นาย อรรถวิทย์ คำอุ่น ลำดับที่ 10

นาย พลากร ใหม่พุมมา ลำดับที่ 140

นาย ภาณุรักษ์ งามบุญฤทธิ์ ลำดับที่ 189

นาย จาริตริน แสงสุวรรณ ลำดับที่ 211

นาย ทวีพงษ์ จันเชียงมิ่ง ลำดับที่ 235

นาย มนัสพงษ์ พร้อมพวก ลำดับที่ 240

นาย พงษธร อารักษ์ ลำดับที่ 265

นาย เดชอนันต์ จำรัส ลำดับที่ 292

นาย อิทธิพล มาหาธนานันท์ ลำดับที่ 333

นาย ปรินทร มณีวรรณ ลำดับที่ 365

นาย ไชยชนะ ผิวปานแก้ว ลำดับที่ 370

นาย โชคทวี ศรีโปฎก ลำดับที่ 390

นาย ศราวุธ หมั่นคง ลำดับที่ 439

นาย อรรถพล ต้นแพง ลำดับที่ 440

นาย พลวัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ ลำดับที่ 588

นาย ณัฐพงษ์ ทิพจร ลำดับที่ 599

นาย พงศธร ดิษธรรม ลำดับที่ 644

นาย ธฤษณุ ธรรมปราณีสุข ลำดับที่ 666

นาย พงศกร อวยกลาง ลำดับที่ 674

นาย สหฌานพล ทองใส ลำดับที่ 702

นาย ภัทรพล นนทะภา ลำดับที่ 759 ปี 61

ภาค 3 (2 คน)

นาย ฐิติรันดร์ ขันนาเรา ลำดับที่ 227 คะแนน 96

นาย ญาตินันท์ ธันวิมา ลำดับที่ 848 คะแนน 82 สำรอง

ภาค 4 (1 คน)

นาย วิโรจน์ เคาวฤกษ์ ลำดับที่ 29 คะแนน 111

ภาค 5 (5 คน)

นาย วัชรพล ชุมภูอินตา ลำดับที่ 86 คะแนน 105

นาย ชิโนรจน์ โพฐิติกุล ลำดับที่ 190 คะแนน 99

นาย นฤเบศ นามวงศ์ ลำดับที่ 255 คะแนน 96

นาย ภาณุพงศ์ ซาววงค์ ลำดับที่ 555 คะแนน 87

นาย อาทิตย์ ยงยศคีรี ลำดับที่ 739 คะแนน 84

ภาค 6 (2 คน)

นาย ศุภโชค จ่ายหนู ลำดับที่ 45 คะแนน 106

นาย ศรีวัลลภ กรีมั่นทอง ลำดับที่ 726 คะแนน 85

ภาค 7(17 คน)

นาย เกียรติศักดิ์ ลออย้อย ลำดับที่ 14 คะแนน 113

นาย กรวิชญ์ สุดสวาท ลำดับที่ 202 คะแนน 94

นาย วราวัฒน์ มีปิ่น ลำดับที่ 211 คะแนน 93

นาย ชิษณุพงศ์ เรืองทับ ลำดับที่ 242 คะแนน 92

นาย คุณาธิป อรุณไชย ลำดับที่ 265 คะแนน 91

นาย ฐิติณัฐ รวบรวมวงศ์ ลำดับที่ 267 คะแนน 91

นาย เริงฤทธิ์ คงเจริญ ลำดับที่ 208 คะแนน 73

นาย สยมภู ก้องสุวรรณ ลำดับที่ 379 คะแนน 87

นาย พัลลภ ไผ่โต ลำดับที่ 598 คะแนน 82

นาย ชนกนันท์ หยาดตะคุ ลำดับที่ 599 คะแนน 82

นาย วงศกร คุ้มภัยเพื่อน ลำดับที่ 613 คะแนน 81

นาย ภูริภัทร ภมรพล ลำดับที่ 643 คะแนน 81

นาย จาตุภัคค์ เปลี่ยนสีทอง ลำดับที่ 761 คะแนน 78

นาย ชิติพัทธ์ สุขบรรเทิง ลำดับที่ 810 คะแนน 78

นาย ภานุพงค์ สุขโทน ลำดับที่ 812 คะแนน 78

นาย ศิรสิทธิ์ เกษทับทิม ลำดับที่ 818 คะแนน 77

นาย สหัสวรรษ อึ้งสถิตย์กุล ลำดับที่ 854 คะแนน 77

ภาค 8 (4 คน)

นาย กฤษณพงศ์ สิงโท ลำดับที่ 99 คะแนน 99

นาย ธีรภัทร ปล้องบรรจง ลำดับที่ 324 คะแนน 90

นาย ณัฐภัทร ภาคอารีย์ ลำดับที่ 365 คะแนน 89

นาย พศวีร์ วิวัฒน์ดิษกุล ลำดับที่ 494 คะแนน 86

ภาค 9 (5 คน) สาขาหาดใหญ่

นาย จิราวุฒิ์ แก้วทุ่ง ลำดับที่ 59 คะแนน 98

นาย อมรเทพ สโมสร ลำดับที่ 158 คะแนน 92

นาย รณฤทธิ์ ภาคภูมิเกียรติยศ ลำดับที่ 236 คะแนน 88

นาย ศุภชัย ชูเปีย ลำดับที่ 362 คะแนน 85

นาย ซาริฟ เจ๊ะมิง ลำดับที่ 493 คะแนน 83

บช.ตชด. (9 คน)

นสต.1 (2 คน)

นาย ตะวัน ฝอยกระโทก ลำดับที่ 3 คะแนน 105

นาย ศุภชัย ดีอก ลำดับที่ 110 คะแนน 87

นสต.2 ( 7 คน)

นาย พงศ์ศักดิ์ ใจซื่อดี ลำดับที่ 363 คะแนน 82

นาย ธีรพัฒน์ รุยันต์ ลำดับที่ 486 คะแนน 80

นาย ดลวัฒน์ ทองรอด ลำดับที่ 497 คะแนน 80

นาย จิระพงษ์ ศรีเทพ ลำดับที่ 576 คะแนน 79

นาย สุริยา เกิดทิพย์ ลำดับที่ 747 คะแนน 77

นาย ธีรพงษ์ บุญเดช ลำดับที่ 789 คะแนน 76

นาย ศราวุต เหล็นเรือง ลำดับที่ 1087 คะแนน 73

บช.ตชด. (4 คน) สาขาหาดใหญ่

สต.2

นาย สุริยะ ทองขาว ลำดับที่ 104 คะแนน 90

นาย กิตติฤกษ์ สุขสบาย ลำดับที่ 318 คะแนน 83

นาย อนิรุทธิ์ เรือนสูง ลำดับที่ 354 คะแนน 83

นาย ปรัชญ์ธนาธิป อุทัย ลำดับที่ 613 คะแนน 82

 

บช.น. ( 52 คน)

นาย กมล รัตนวงศ์ ลำดับที่ 69 คะแนน 105

นาย ภูมิพัฒน์ ภูดอนกลอย ลำดับที่ 94 คะแนน 102

นาย รัฐมนตรี ไทยเหียม ลำดับที่ 138 คะแนน 100

นาย พสธร ว่องวิกย์การ ลำดับที่ 140 คะแนน 100

นาย ธนพล พรหมอินทร์ ลำดับที่ 191 คะแนน 98

นาย ปิยพัทธ์ สมยาภักดี ลำดับที่ 194 คะแนน 98

นาย ชวัลวิชญ์ เบ้าหล่อเพชร ลำดับที่ 209 คะแนน 97

นาย วชิระ ยอดจันทร์ ลำดับที่ 242 คะแนน 96

นาย พชร ชูประเสริฐ ลำดับที่ 260 คะแนน 96

นาย พุฒิกร ดำทองสุก ลำดับที่ 269 คะแนน 96

นาย พัสกร ศรวัฒนา ลำดับที่ 292 คะแนน 95

นาย สิทธิศักดิ์ อึงสวัสดิ์ ลำดับที่ 294 คะแนน 95

นาย ธนโชติ ศิริอนันต์ ลำดับที่ 296 คะแนน 95

นาย ดุลยวัต อินทร์สังข์ ลำดับที่ 344 คะแนน 94

นาย อภิเดช ช่วยพิทักษ์ ลำดับที่ 370 คะแนน 93

นาย ชัชวาล เงินกระจ่าง ลำดับที่ 382 คะแนน 93

นาย ปิยะณัฐ จันทะดัด ลำดับที่ 420 คะแนน 92

นาย เลิศพิสิฐ เชิดชู ลำดับที่ 422 คะแนน 92

นาย สุข กิตติ หนูพลกรัง ลำดับที่ 448 คะแนน 91

นาย เอกพงษ์ ตรีระศรี ลำดับที่ 460 คะแนน 91

นาย สมภพ พรหมรักษ์ ลำดับที่ 464 คะแนน 91

นาย ยุทธภัณฑ์ ฐานสรรเสริญ ลำดับที่ 468 คะแนน 91

นาย อนุวัฒน์ ประเสริฐสุวรรณ ลำดับที่ 481 คะแนน 91

นาย ธนภัทร สุวรรณอ่อน ลำดับที่ 496 คะแนน 91

นาย ไพโรจน์ ปะเสระกัง ลำดับที่ 509 คะแนน 90

นาย ทักษพล ทิมพู ลำดับที่ 591 คะแนน 89

นาย ธนบูลย์ กลิ่นทอง ลำดับที่ 614 คะแนน 89

นาย ณัฐวัฒน์ รัตนมังสังค์ ลำดับที่ 632 คะแนน 89

นาย อนุชิต ฆารไสว ลำดับที่ 687 คะแนน 88

นาย เกียรติบัณฑิต ศิริวงษ์ ลำดับที่ 728 คะแนน 88

นาย ธนากร แก้วศรีทอง ลำดับที่ 771 คะแนน 87

นาย สรรเสริญ วรรณเชษฐ์ ลำดับที่ 845 คะแนน 86

นาย ณัฐพล สาดคล้า ลำดับที่ 891 คะแนน 86

นาย สุทิวัส สายสุ่ม ลำดับที่ 895 คะแนน 86

นาย ชัยวัฒน์ ประเสริฐ ลำดับที่ 907 คะแนน 86

นาย ธีรนัย เครือชาลี ลำดับที่ 937 คะแนน 85

นาย สุรวิทย์ สิทธิเมือง ลำดับที่ 943 คะแนน 85

นาย อาคม แสงศรี ลำดับที่ 968 คะแนน 85

นาย ศักดิ์ชัย ระวังการ ลำดับที่ 996 คะแนน 85

นาย ธนวัฒน์ จันทร์ปัญญา ลำดับที่ 1045 คะแนน 84

นาย ปริญญา เดชปั้น ลำดับที่ 1085 คะแนน 84

นาย อรรถพล ชวนโพธิ์ ลำดับที่ 1129 คะแนน 83

นาย สุรศักดิ์ มาตย์นอก ลำดับที่ 1177 คะแนน 83

นาย นิติพนฐ์ ศรีภักดิ์ ลำดับที่ 1199 คะแนน 83

นาย อานนท์ แย้มอยู่ ลำดับที่ 1213 คะแนน 82

นาย ชัยชนะ ตะเวียงน่าน ลำดับที่ 1239 คะแนน 82

นาย วีรภัทร ชาชุมวงค์ ลำดับที่ 1256 คะแนน 82

นาย ภัทรพงค์ ขุนฤทธิ์แก้ว ลำดับที่ 1283 คะแนน 82

นาย ดนัย แข็งธัญกิจ ลำดับที่ 1361 คะแนน 81

นาย เทพบุตร ชูมณี ลำดับที่ 1404 คะแนน 81

นาย นฤดล เขียวสอาด ลำดับที่ 1463 คะแนน 80

นาย จรัญทร จันทร์สว่าง ลำดับที่ 1487 คะแนน 80