เวลาติว

เสาร์-อาทิตย์ : 10.00 - 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย

15,000 บาท

ติวทุกวิชาที่ออกสอบ

 • ภาษาไทย
 • ความสามารถทั่วไป
 • ภาษา​อังกฤษ
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฏ.ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ทักษะอำนวยการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับข้าราชการตำรวจ / วุฒิปริญญาตรี หรือไม่มีวุฒิ (ยศ ด.ต., จสต.)

หลักฐานที่ใช้สมัครติว

รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป กรอกประวัติที่สถาบันฯ

บริการพิเศษ

 • วิดีโอทบทวน สำหรับสมาชิกที่ขาดเรียนหรือต้องการทบทวน
 • สมาชิกเก่า 3,000.-

ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.