ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2561 วัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2561 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. ประกาศแล้ว!!!

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

 

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

 

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 01

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 02

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 03

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

 

Advertisements

ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ราชบุรี

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ ชลบุรี

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ เชียงใหม่

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ พิษณุโลก

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ นครราชสีมา

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ อุดรธานี

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ อุบลราชธานี

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ขอนแก่น

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ สงขลา

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาตรี 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระดับปริญญาโท

......................

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สงขลา

----------------------------

ภาค ก. ก.พ. 2561 สอบวิชาอะไรบ้าง
หลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.
1. ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(1.) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
 
(2.) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

2. ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบออนไลน์
- วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.