ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง...สอบ 10 กุมภาพันธ์ 2562ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.