จำนวนอัตรา

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx?ISLast=1


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.