ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.