รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา


อ่านประกาศรับสมัคร......สมัครสอบ

 

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา

       ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 4 มี.ค. 62)


       รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. - 1 เม.ย. 62)
1.กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 162 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 1928 และ 0 2941 2698 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)

- รับเพศชายหรือเพศหญิง - อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี เท่านั้น


**********************************

2.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา โทรศัพท์ 0 2205 1060-3 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ

- รับเพศชายหรือเพศหญิง - อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขา


**********************************

3.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 125 อัตรา โทรศัพท์ 0 2205 1118 กลุ่มงานเทคนิค

1. ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา

- รับเพศชายหรือเพศหญิง - อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม


2. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา

- รับเพศชายหรือเพศหญิง - อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์


3. ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา

- รับเพศชาย - อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา - ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์


**********************************

4.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 134 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2279 9520 - 34 ต่อ 51113 และ 51106 กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง

- รับเพศชาย - อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) - รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา

***********************************

 

ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.