รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา


รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ

 

ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

 

จำนวน 100 อัตรา

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolAnnounce.aspx?TestTypeId=%2fZo70tEx8RU%3d&Year=YQb0lsPnoBk%3d&PeriodNo=yVnuzPuX0E4%3d&ExpireDate=Ygrrank3fJR9qb0hZjniIGdjXi194ixk&SelectSiteFlag=N5abHtyRw9g%3d


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.