สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์

http://www.immigrationadmission.com/Main/FrmIndex.aspx?fbclid=IwAR3nSIwXAFZJo6n11Cw2EC_Gb2ctOp4EJPHKbz0rebwebWIQb7jQ6iyqHSQ


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.