พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ความเป็นมา
บทนำ
สาระสำคัญของกฎหมาย
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ภาคผนวก 

•    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
•    กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540)
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)  
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)  
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) 
•    กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) 
•    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532
•    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

 


ชื่อหนังสือราคาจำนวนรวมแก้ไขลบ
No records found.