• กรุงเทพมหานคร
  • นครราชสีมา
  • นายร้อยตำรวจ (2561)
  • นายร้อยตำรวจ (บุคคลภายนอก) ภาค ก. และบัญชี
  • นายสิบตำรวจ 2561
  • เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก.

วันที่เวลาวิชาผู้สอน