• กรุงเทพมหานคร
  • นายสิบตำรวจ / ปป
  • นายสิบตำรวจ / อำนวยการ
  • นายร้อยตำรวจ / อำนวยการ-บัญชี ฯลฯ

วันที่เวลาวิชาผู้สอน